موسی کودکی شیر خوار بود...
او را از ترس فرعون به آب انداختند...
و او در نهایت ضعف و ناتوانی بود...  
اما غرق نشد...

اما فرعون در دریا غرق شد؛
در حالی که در نهایت قدرتش بود..
پس هر کس باخدا باشد
 ضعفش ضرری نمی رساند
و هر کس بی خدا باشد 
قدرتش نفعی نمی رساند