علمی که ترا گره گشاید بطلب

زان پیش که از تو جان برآید بطلب

 

آن نیست که هست می نماید بگذار

آن هست که نیست می نماید بطلب

 

مولانا