هیچ‌کس چیزی به آدمی نمی‌دهد مگر خود او. 

و هیچ‌کس چیزی از آدمی دریغ نمی‌دارد مگر خود او.

«بازی زندگی» یک بازی انفرادی است. 

اگر خودتان عوض شوید، همه اوضاع و شرایط عوض خواهدشد .