باهم باشیم ؛
 بدون تصاحب یکدیگر

همنوا باشیم ؛
بدون تصرف اندیشه یکدیگر

 همکار باشیم ؛
بدون دخالت در کار یکدیگر

همدل باشیم ؛
 بدون راهیابی به راز یکدیگر

 همنشین باشیم ؛
 بدون تجاور به مرزهای یکدیگر