فرق چوب و عود را آتش معلوم می‌کند!

هر دو دود می‌کنند؛
اما یکی راه نفس را می‌بندد...
 دیگری فضا را معطّر می‌کند...
خشم همان آتش است!
چوب یا عود بودن آدمی به وقت
خشم آشکار می شود