با آدم های ترسو معاشرت نکنید

اگه از ترس خودتونو  نکشن 
ولی “حتما رویاهاتونو نابود میکنن” ...