نمیدونم قد ما کوتاه بود یا
قدیما برف بیشتر میومد!

نمیدونم دل ما خوش بود یا
قدیما بیشتر خوش میگذشت!

نمیدونم سلامتی بیشتر بود یا
 ما مریض نبودیم!

نمیدونم ما بی نیاز بودیم یا
توقع ها پایین بود!!

نمیدونم همه چی داشتیم یا
چشم و هم چشمی نداشتیم !

نمیدونم اون موقع ها حوصله داشتیم
یا الان وقت نداریم !

نمیدونم چی داشتیم ؛
چی نداشتیم
ولی روزای خوبی داشتیم ...👌🏻