این اندازه ما نیس که ما را از دیگران متمایز می‌کند.
این هوش و سطح فکری شماست که باعث تمایز شما نسبت به دیگران می‌شود...