زندگی راسخت گرفته ایم گویی سال ها قراراست باشیم!..

کاش یاد بگیریم رها کنیم ،..بگذریم

گاهی باید رفت،دل به ساحل نبندیم ،باید تن به آب زد

مابه آرزوهایمان یک رسیدن بدهکاریم...زندگی کوتاه است

فرصتی نیست شاید عکس شویم بر روی طاقچه ای که هر روز گردگیریمان کنند اصلا گاهی باید نرسید!

اصلا قرار نیست به همه آرزوهایمان برسیم...

گاهی نرسیدن،ندانستن،تورا عاشق تر میکند و مفهوم زندگی چیزی جز عشق نیست.