به گورستان گذر کن تا ببینی

                   چه خوردند وچه پوشیدند وبردند

 

دو روزی زندگی کردند وآخر

                   به هرحالی که بودندجان سپردند

 

طمع بسیار کردند مال دنیا

                    ز روزی بیشتر هرگز نخوردند

 

همانانی که بودند نورچشمی

                   تنش را در لحد محکم فشردند

 

اگر شاه وگدا،نادار و دارا

                    اجل آمد نفس بگرفت مُردند