خودتان را دوست داشته باشید تا آرامش را احساس کنید.

هرزمان مے گویید خودم را دوست دارم،ترس هاے شما ناپدید مے شوند و جرأت شما بیشتر مے شود.

جمله "من خودم را دوست دارم!"آن قدر قدرتمند و مثبت هستند که ذهن و ضمیر نیمه هشیار شما بے درنگ آن را مثل یڪ دستور مے پذیرد.
آن ها بے درنگ بر افکار،احساسات و نظرات شما تاثیر مے گذارند.
زبان بدن شما مثبت تر و شادتر مے شود.
احساس بهترے درباره خود پیدا مے کنید و در نتیجه با کسانے که در اطراف شما هستند گرم تر و صمیمے تر برخورد مے کنید.

همه‌چیز از خودتان شروع مے شود...