بیخبر از حال هم خوابیدن چه سود؟

بر مزار مردگان خویش نالیدن چه سود؟

 

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید!

ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود؟

 

گر نرفتی خانه اش تا زنده بود
خانه صاحب عزا تا صبح خوابیدن چه سود؟

 

گر نپرسی حال من تا زنده ام!
بعد مرگم اشک و نالیدن چه سود؟

 

زنده را در زندگی قدرش بدان!
ورنه مشکی از برای مرده پوشیدن چه سود؟


            
گر نکردی یاد من تا زنده ام!
سنگ مرمر روی قبرم وانهادن ها چه سود؟