پیروزی از یک باور شروع میشود
 و به یک لذت دائمی ختم میگردد.
 به شرطی که بتوان
بین این دو را با
 "تلاشی هوشمندانه" پر کرد.