گاهی فراتر از آنچه که هست بیاندیش، چشم باز کن ومتفاوت ببین... 

 

پای فکرت را زنجیر نکن، فرصت پرواز را از خودت نگیر... 

شخصیت خویش را چنان بساز که کسی را راحت از زندگیت کنار نگذاری و اگر کسی تو را کنار گذاشت بتوانی با آن کنار بیایی... 

 

در زندگی دنبال غمخوار یا فردی که کمبودهایت را پر کند نباش، ضعف هایت را با آموختن مهارتهای زندگی برطرف کن نه با مهارتهای فرد مقابلت