برای انسان های موفق
در هفته
هفت امروز وجود دارد
و برای انسان های ناموفق
هفت فردا
تفاوت های کوچک
نتیجه های بزرگی به بار می آورند.