در مسیر زندگی بجای شناور بـودن، شناگر باش...

 

 این فقط یک جمله نیست، دیدگاهى بزرگ است...

 

افکار از چنان قــدرتی برخوردارند که می‌توانند سازنده یا ویرانگر باشند...

 

بنابراین باید بیاموزیم که افکارمان را هوشمندانه کنترل کنیم تا در اهداف خود به موفقیت‌ها و کامیابی‌های بــزرگی دست یابیم...

 

می‌بایست حرکت کــرد، اگر بخواهیم جایى در انتظار معجزهاى بایستیم و صبر کنیم هرگز موفق نخواهیم شد...

 

 معجزه حــرکت ماست،

 معجزه اراده و تلاش و پشتکار ماست،

 معجزه روحیه پیروزمندانه‌ی ماست،

 معجزه افکار مثبت و رو به رشد مـاست، 

 معجزه برنامه ریزى براى رسیدن به اهداف کوچک یا بـزرگ ماست!!

 

"پس باید حرکت کرد و شناگــر بود."