افکارتان را کنترل کنید به خاطر داشته باشید که اکثر اوقات همان می شوید که به آن فکر میکنید فقط به چیزهایی فکر کنید و درباره آن با خودتان گفتگو کنید که می خواهید داشته باشید نه چیزهایی که نمیخواهید، برای داشتن ذهنی مثبت، مسئولیت کامل اعمال خود و هر آن چه را که برایتان اتفاق می افتد به عهده بگیرید به هیچ دلیلی دیگران را مقصر ندانید و از آنها انتقاد نکنید به جای آنکه به دنبال توجیه شکستهایتان باشید اراده کنید که پیشرفت کنید ذهن و انرژی تان را روی آنچه می تواند به پیشرفت زندگی شما کمک کند متمرکز کند ، متمرکز کنید و آنگاه از آنچه پیش می آید شگفت زده خواهید شد.