دو راه بیشتر وجود ندارد :

 

یا ذلتِ «تقلید» را تحمل کن ،

یا رنجِ «تفاوت» را به دوش بکش .

 

تقلید بدون آگاهی ،

سرانجامش تباهی‌ست.