یک زندگى ارزشمند را یک انسان ارزشمند مى سازد.
تنها راهى که زندگى ما بهتر شود این است که خودمان بهتر شویم،
توسعه و رشد شخصى اساس موفقیت ما در زندگى آینده ماست،
اگر مى خواهیم بیشتر داشته باشیم باید بیشتر بشویم،
اگر مى خواهیم بیشتر بشویم باید بیشتر بدانیم و آنچه را که مى دانیم عمل کنیم.