قانون جذب می گوید اگر فقیر هستید ببخشید تا ثروتمند شوید
اگر تنها هستید، موجب وصلت و دوستی دیگران شوید تا شریک مناسب زندگی تان را پیدا کنید
 و اگر بیمار هستید، به سراغ  بقیه بیماران بروید و شفا و بهبود سریع آنها را به ایشان مژده دهید.
از هرآنچه به دیگران می بخشید، سهمی بیشتر نصیب خودتان می شود.
 در واقع شما با امید بخشی به دیگران،
 تبدیل به کانالی برای عبور انرژی حیات بخش و شفاگرکاینات به سمت بقیه عالم می شوید و هر جا انرژی کاینات جاری شود وفور و فراوانی و حیات وسرزندگی در آنجا موج خواهد