ملتِ بی سواد ، زاده نمی شود
ساخته می شود ... !

بی سوادیِ حقیقی ، ربطی
 به معلومات و تحصیلات ندارد !
بی سوادی یعنی ؛ شبکه ی
 محبوبِ اجتماعی را که باز می کنی ؛

تمامِ صفحات ، پر باشد از
 روزمرگیِ آدم معروف ها ،
مسخره بازیِ معروف نماها ،
قضاوت هایِ بی سر و ته ،
و توهین هایِ شرم آور ... !

نه از مطالبِ آموزشی خبری باشد ،

نه از چهار کلام حرفِ حساب ... !


بی سوادی یعنی ؛ تویِ صفحه
و روی پروفایلت بنویسی ؛
به بهشت نمی روم اگر مادرم آن جا نباشد

و کمی آن طرف تر ، مادرت
 از بی توجهی ات بغض کرده باشد
بی سوادی یعنی ؛ مسیرِ تمامِ لباس فروشی و
آرایشگاه هایِ شهر را از حفظ باشی ،
اما حتی یک بار هم گذرت به
کتابفروشی نیفتاده باشد ...
این بی سوادیِ مدرن ؛
دارد فرهنگمان را از ریشه می خشکانَد

 

حواستان هست ؟!