مردم از اینکه ساکت باشند می ترسند، زیرا در سکوت ممکن است چهره هایشان چیزی را نشان بدهد که آنها نمی خواهند بگویند، آنان احساس بهتری دارند اگر به صحبت کردن ادامه دهند و دو طرف سرگرم حرف زدن باشند و واقعیت پشت کلام پنهان بماند...