شخصیت هسته ی مرکزی وجود شماست برای ساختن آن تلاش کنید،  نه داشتن نقابی خوب.
با نقابها زندگی می کنیم  تا بپوشانیم مشکلات درونیمان را .
ولی نهایتا این ساختار شخصیت ماست که زندگی ما را می سازد و دیده می شود .