مردی 30ساله، نزد پزشکی به نام "ریچارد کراولی" رفت و شکایت کرد که:
نمی توانم عادت مکیدن شصتم را ترک کنم.
کراولی گفت: زیاد در موردش نگران نباش؛ فقط سعی کن هرروز انگشتی غیر از انگشت دیروزی را بمکی.
مرد کوشید تا آنگونه که به او دستور داده شده بود عمل کند.
اما هربار که انگشتش را به سمت دهانش میبرد، میبایست آگاهانه تصمیم میگرفت که امروز کدام انگشت را باید هدف عادتش قرار دهد!
قبل از آنکه هفته به آخر برسد عادت او رفع شده بود.
ریچارد میگوید: وقتی عمل ناپسندی عادت میشود، کنار آمدن با آن مشکل میشود.
اما وقتی بخواهیم رفتارهای جدیدی به این عادت اضافه کنیم، آگاه میشویم که به زحمتش نمی ارزد!