هر چیزی که می‌شنویم ،

یک عقیده است ،

نه «واقعیت»

هر چیزی که می‌بینیم ،

یک دیدگاه است ،

نه «حقیقت» !