پنج دلیل که چرا در مسیر هدفتان، نباید به حرف هرکسی توجه کنید:

 

 

1. شما تنها کسی هستید که به خوبی می‌دانید توانایی‌هایتان چه هست، نه مردم.

 

2. شما به خوبی می‌دانید که این خودتان هستید که مسبب شادی خود می‌شوید، نه مردم.

 

3. شما از هدف و منظور خود باخبر هستید، نه مردم.

 

4. شما تمایل شدیدی دارید که به هدف خود برسید، نه مردم.

 

5. شما تنها کسی هستید که می‌توانید خواسته‌ی خودتان را عملی کنید، نه مردم