فصل ها برای درختان هر سال تکرار میشوند!    بهار - تابستان - پاییز - زمستان

 

اما

 

فصل های زندگی انسان تکرار شدنی نیست!  تولد - کودکی - جوانی - پیری

 

 

قدر لحظات را بدانیم...