ما آدمها دو سبد باخودمون داریم:

 یکی جلومون آویزونه
یکی هم پشتمون..

نکات مثبت وخوبی هامونو میندازیم تو سبد جلویی،
عیبهامونو تو سبدپشتی.

وقتی تومسیر زندگی داریم راه میریم

فقط دو چیزو می بینیم

خوبیهای خودمون و عیبهای نفرجلویی...