دکتر الهی قمشه‌‌ای چه زیبا میگوید:

 

- وقتی نمی‌بخشید 

- وقتی به کاری که دوست ندارید ادامه می‌دهید

- وقتی وقتتان را تلف می‌کنید 

- وقتی از خودتان مراقبت نمی‌کنید 

- وقتی از همه چیز شکایت می‌کنید 

- وقتی با پشیمانی و افسوس زندگی می‌کنید

 - وقتی شریک نادرستی برای زندگی‌تان انتخاب می کنید

- وقتی خودتان را با دیگران مقایسه می‌کنید 

- وقتی فکر می‌کنید پول برایتان خوشبختی می‌آورد

- وقتی شکرگزار و قدرشناس نیستید 

- وقتی در روابط اشتباه می‌مانید

- وقتی بدبین و منفی‌گرا هستید

- وقتی با یک دروغ زندگی می‌کنید

- وقتی درمورد همه چیز نگرانید

 

👈 قدم به قدم به نابودی روح و روان خودتان نزدیک تر می شوید