شما به میزان ایمانتان جوان
به اندازه تردیدتان پیر

 

به قدر اعتماد به نفس تان جوان
به اندازه ترستان پیر

 

در حد ارزوهای تان جوان
و هم سنگ نا امیدی تان پیر هستید