دوست داشتنِ یه نفر
دیوونگیه
دوسـت داشته شدن
توسط یه نفر
یه هدیه ست
دوسـت داشتنِ ڪسـی ڪه
 دوسِت داره
وظیفه ست
اما دوسـت داشته شدن
توسط ڪسـی ڪه
دوسِش داری
 زندگـــــیه....