🔸کار سختی که تو داری، آرزوی هر بیکاری است.
🔸فرزند لجبازی که تو داری، آرزوی هر کسی است که بچه دار نمیشود.
🔸خانه ی کوچکی که تو داری، آرزوی هر کرایه نشینی است.
🔸دارایی کم تو، آرزوی هر قرض داری است.
🔸سلامتی تو، آرزوی هر مریضی است.
🔸لبخند تو، آرزوی هر مصیبت دیده ای است.
🔸پوشیده ماندن گناهانت، آرزوی هر کسی است که گناهش فاش شده است، میگویند ای کاش گناهمان فاش نشده بود و دیگر انجامش نمیدادیم.
🔸حتی گناه نکردنت آرزوی بعضی از گناهکاران است، میگویند ای کاش ما هم میتوانستیم دست از گناه برداریم.
🔸و تو خیلی چیزها داری که مردم آرزویش را دارند! بیشتر به داشته هایت بیندیش تا نداشته هایت و بخاطرشان خدا را شکر کن...