خالی کن؛
ذهنت را؛ از افکار منفی،
دلت را؛ از احساسات پوچ،
و اطرافت را؛ از آدم های بلاتکلیف ...

بگذار کمی هم برای خودت باشی
برای خودت نفس بکشی و
برای خودت زندگی کنی ...

 

یادت باشه...

در واقعیت تنها قلبی که واست میزنه، مال خودته!

همون قلبی که خدا بهت داده... و هیچ کوزه گری کوزهء خودشو نمیشکنه!