امیر المومنین علیه السلام فرموده :

 تمام خیر در سه چیز جمع شده است:

 

 نگاه  * سکوت  * سخن

 

هرنگاهى که پندى در آن گرفته نشود، فراموشى است. 

هر سکوتى که اندیشه اى در آن نباشد، غفلت است. 

 هر سخنى که ذکرى در آن نباشد، بیهوده است. 

 

خوشا بحال کسى که:

نگاه او پند، سکوت او اندیشه و سخن او ذکر باشد، بر گناهش گریسته و مردم از شرش در امان باشند.