خبر خوب این است که روزی کسی میاید ...

در میان روزهای خاکستری تان!

دست هایتان را خواهد گرفت؛

گرمتر ...

صمیمی تر ...

و هزار بار عاشقانه تر ...

کسی که شبیه به آفتاب

بعد از یک روز برفی،

به تن روزهای سردتان میچسبد.

کسی میاید از جنس محبت که 

مرهم تمام زخم هایتان می شود و 

تمام ترس و کابوس هایتان را 

در آغوش آرامش حل خواهد کرد.

کسی خواهد آمد برای ساختن دوباره ی شما

که من آن شخص را معجزه ای از طرف خدا مینامم ...