اگر به مشکلاتت بیش از حد توجه کنی به آنها خوراک داده ای.

بدان که ،توجه ،خوراک ذهن است به هرچه که توجه کنی هی قویتر میشود

 

هرگز با توجه کردن به بدبختی ها به آنها خوراک نرسان. 

به چیزهای منفی کمتر توجه کن. 

در باره رنج‌هایت با بقیه زیاد سخن نگو و آنها را بزرگ نکن. 

بیشتر به شادی متمایل شو

 توجه ات را به شادی های کوچک معطوف کن.

نفس عمیق بکش، به علایقت توجه کن...

لحظات کوتاه شادی را ارج بگذار و خودت را کامل در آنها غرقه کن.

 اینگونه آن لحظات کوتاه رشد خواهند کرد و در تمام زندگی ات منتشر خواهند شد.