خوشبختی خود به خود به وجود نمی آید،

رسیدن به خوشبختی فرآیندی فعال است که نیازمند تلاش است.

افکار غلط را کنار بگذارید،

به اضطراب ها غلبه کنید،

علاقه ها را شناسایی کنید،

وارد یک رابطه معنادار با یک انسان دوست داشتنی شوید..

فراموش نکنیم انسانها خود به خود خوشبخت نمی شوند،

تلاش کنید

تلاش کنید 

و باز هم تلاش کنید...