آدم ها زنده هستند ، انسان ها زندگی می‌کنند !
آدم ها می‌شنوند ، انسان ها گوش می‌دهند
آدم ها می‌بینند ، انسان ها عاشقانه نگاه میکنند!
آدم ها در فکر خودشان هستند ، انسان ها به دیگران هم فکر می‌کنند !
آدم ها میخواهند شاد باشند ، انسان ها می‌خواهند شاد کنند!
آدم ها، اسم اشرف مخلوقات را دارند ، انسان ها، اعمال اشرف مخلوقات را انجام می ‌دهند
آدم ها انتخاب کرده اند که آدم بمانند...
انسان ها تغییر کردن را پذیرفته اند تا انسان شوند
آدم ها وانسان ها هردو انتخاب دارند..
اینکه آدم باشند یا انسان انتخاب با خودشان است...
نیازی نیست انسان بزرگی باشیم ، مهم اینه دستورات الهی را دنبال کنیم...!
انتخاب شما چیست ؟ می خواهید یک آدم معمولی باشید یا یک انسان...؟