زندگی گاه بکام است
‌و بس است
زندگی گاه بنام است
وکم است
زندگی گاه به‌دام است
وغم است
چه بکامُ
چه بنام
چه به دام
معرکه همت ماست
زندگی میگذرد
حیف باشد که به شادی نگذرد