اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای، او را خوار مساز؛ بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی.

 

گاهی شاپرکی را از تار عنکبوت میگیری تا خیلی آرام رهایش کنی،شاپرک میان دستانت له میشود....

نیت تو کجا و سرنوشت کجا

 

هنگامی که افسرده ای ،بدان جایی در اعماق وجودت ،حضور " خدا " را فراموش کرده ای...

 

لحظه ها ،تنها مهاجرانی هستند که هر گز بر نمی گردند

هرگز !

 

ﮔﻼﯾـﻪ ﻫﺎ ﻋﯿﺒﯽ ﻧـﺪﺍﺭد ... اما ﮐﻨــــﺎﯾﻪ ﻫــﺎ ﻭﯾـــ ــﺮﺍﻥ ﻣﯿـکند

 

سه چیز را نگه دار:

گرسنگیت را سر سفره دیگران

زبانت را در جمع

و چشمت را در خانه دوست . .

 

عاشــق طرز فکر آدمهـــا نشویــد 

آدمهـــا زیــبا فکـــر میکنند

زیـــبا حرف میزنند

امـــا زیــبا زندگـــی نمیکنند.

 

مراقب باش بعضی حرف ها فقط قابل بخشش هستند

نه فراموش شدن ! 

 

آرزوهایت را کنار نگذار

دنیا بالاخره مجبور می شود با دلت کنار بیاید !