اگر روی آسیب و ضرری که به تو رسیده تمرکز کنی، رنج خواهی برد.

اما اگر روی درسی که از آن فرا‌می‌گیری تعمق کنی، رشد خواهی کرد.