_بیشتر می بخشی 

_به تفاوت ها احترام میذاری 

 

_عشق رو، زور نمیکنی

_ درد هایی که گاهی به قلبت وارد

 میشه رو میپذیری

 _به سادگی قضاوت نمیکنی 

 

_دیگه از بحث های به درد نخور و

 بی سرو ته به وجد نمیای(غیبت نمیکنی)

 _ذهن باز تری داری

 _خواب رو بهتر از الکی بیرون موندن میدونی

 

 _گاهی ترجیح میدی ساکت بمونی تا اینکه

 درگیر یک دعوا و جدال غیر منطقی

 و بی معنی بشی 

(بزرگی را گفتند:ذکری عنایت فرمایید.

گفت:شما را سفارش می کنم

به ذکرِ شریفِ سکوت)

 

_شادمانی تو به دیگران بستگی ندارد

 بلکه به خود درونی تو بستگی دارد.