ای کاش علی شویم و عالی باشیم

همسفر کاسه سفالی باشیم

چون سکه به دست کودکی برق بزنیم

نان آور سفره های خالی باشیم

 

 

 

  • علی گونه باشیم
  • نزاریم کسی سر گرسنه زمین بزاره