افرادی که بیش از حد فکر میکنند
تمایل زیادی به ایجاد مشکل برای خودشان دارند
مشکلاتی که از ابتدا اصلاً وجود نداشته است...