امواج زندگی را بپذیر حتی اگر گاهی تو را به عمق دریا ببرد،

 

ماهی آسوده بر سطح آب، مرده است...

هر رنجی که امروز تجربه میکنی؛

قدرتی است که فردا احساس میکنی؛

برای هر چالشی که باهاش رو برو میشی،

فرصتی وجود داره برای رشدت...