به خداوند اعتماد کنید...

 

اجازه دهید او از راه هایی که خودش 

فقط از آنها خبر دارد، کمک تان کند.

 

وابسته بودن به نتیجه خاص و انتظار کشیدن 

برای این که چیزی که می خواهید،

از راه خاصی به دست تان برسد،

فقط انتخاب ها و تعداد راه های ممکن را کمتر و محدودتر می کند. 

 

تعیین تکلیف برای خدا را رها کنید

و اطمینان داشته باشید که راه به شما نشان داده خواهد شد.