چیزی که 

سرنوشت انسان را میسازد 

استعدادهایش نیست

انتخاب هایش است... 

اینکه چه کسی و چه مسیری را انتخاب میکند!