پرندگان به برکه های آرام پناه میبرند؛

 

و انسانها به دلهای پاک،

 

زیرا دلهای پاک همچون برکه های آرام اند

 

و دیگران بدون هیچ وحشتی به آنها اعتماد میکنند،

 

پس خوشا بحال کسانی که مایه آرامش دیگران هستند...