ای کاش بجز رنگ خدا رنگ نباشد،

در ملک خدا فقر و بلا ، جنگ نباشد 

 

ای کاش که در سینۀ کس غصّه نبینی

با این همه نعمت ، دل کس تنگ نباشد

 

ای کاش وفا جای جفا شیوۀ ما بود 

اندیشۀ کج ، حقه و نیرنگ نباشد

 

ای کاش دلی در قفس نفس نبینی 

تا سینه چو آیینۀ پر زنگ نباشد

 

ای کاش اگر دست نیازی به تو رو کرد 

 از لطف بگیری ، دلت از سنگ نباشد