هرگز با مشت گره کرده نمی توان به کسی دست داد.

 

هرگز با انگشت کثیف به عیب های دیگران اشاره نکن.

 

هرگز در یک زمان دنبال دو خرگوش ندو.

 

هرگز از رودخانه ای که خشک شده به خاطر گذشته اش سپاسگزاری نمی شود.

 

هرگز با آدمهای کوچک نمی توان کارهای بزرگ انجام داد.

 

هرگز برای کودکان اسباب بازی جنگی هدیه نبر.

 

هرگز دریای آرام از کسی ناخدای قهرمان نمی سازد، حادثه پذیر باش.

 

هرگز برای سنجش عمق یک رودخانه با دو پایت وارد آن نشو

 

هرگز از کسی که همیشه با تو موافق و همراه است چیزی یاد نمی گیری.

 

هرگز سه نفر را فراموش نکن: کسی که در سختی ها رهایت کرده، کسی که در سختی ها یاریت کرده، کسی که در سختی ها گرفتارترت کرده

 

هرگز نگذار آگاهی از عیب هایت تو را بترساند.

 

هرگز با انسان وقیح و بی حیا بحث و جدل نکن چون او چیزی برای از دست دادن ندارد.